5+ Mẫu Giấy Xác Nhận Thu Nhập Cá Nhân Phổ Biến Nhất

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ vay vốn, hồ sơ xin visa hoặc nhiều loại hồ sơ khác, bạn thường được yêu cầu cung cấp xác nhận thu nhập từ lương, công việc kinh doanh … Vậy lấy mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân ở đâu? Điền thông tin như thế nào?

Cùng BTOP tìm hiểu nội dung qua bài viết dưới đây nhé!

Cập nhật mẫu đơn xác nhận công tác mới nhất

Giấy xác nhận thu nhập là gì?

Giấy xác nhận thu nhập là văn bản được công ty, tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập nên nhằm xác nhận mức thu nhập của nhân viên, người được trả lương trong một khoảng thời gian nhất định (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng …) đúng quy định của các cơ quan hay các tổ chức cụ thể.

Giấy xác nhận thu nhập là gì?
Giấy xác nhận thu nhập là gì?

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm sẽ có giá trị khi trong mẫu giấy có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp, người được phân công hoặc người được ủy quyền và phải có đóng dấu pháp lý của doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền ký.

Trong một số trường hợp mẫu xác nhận thu nhập còn được hiểu là mẫu xác nhận lương 3 tháng để bổ sung hồ sơ vay tiền theo bảng lương tại các ngân hàng.

07+ Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân mới nhất, phổ biến nhất hiện nay

Mẫu thư xác nhận thu nhập cá nhân năm theo Form 20/TXN-TNCN của BTC

Link tải tại ĐÂY.

Riêng mẫu này dùng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tên Form mẫu số: 20/TXN-TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

 1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..
 2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

 1. Ngày đến Việt Nam: ngày….tháng……..năm……………..
 2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm…….

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

 1. Tại Việt nam:………………………đồng
 2. Tại nước ngoài:…………………….đồng
 3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………

– Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………..

 1. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân)trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

 

 

 

                            …, ngày …… tháng …… năm …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

 

 

Mẫu đơn xác nhận thu nhập cá nhân dành cho CBNV Công ty (Mẫu 1)

Link tải tại ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi:

Tên tôi là:

CMND số:  Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ):

Chức vụ:

Thời hạn hợp đồng lao động:

Mức lương hiện nay:

Tổng thu nhập hàng tháng:

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!

…, ngày … tháng … năm …

  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

Mẫu đơn xác nhận thu nhập cá nhân dành cho CBNV Công ty (Mẫu 2)

Link tải tại ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–oOo—–

 

XÁC NHẬN THU NHẬP HÀNG THÁNG

 

Tên công ty :

Địa chỉ :

Mã số thuế  :

Xác nhận Ông/Bà :

Số CMND  :

Cấp ngày :

Nơi cấp  :

Đang công tác tại  :

Chức vụ  :

Thu nhập hàng tháng  :  VNĐ (bao gồm lương và các khoản phụ cấp)

 

TP HCM, ngày … tháng … năm 2018

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu đơn xác nhận thu nhập cá nhân dành cho CBNV Công ty (Mẫu 3)

Link tải tại ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 

Họ và tên:

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang làm việc tại: (ghi tên đầy đủ của công ty)

Địa chỉ công ty:

Mã số thuế:  Số điện thoại:

Bộ phận:  Chức vụ:

Loại hợp đồng lao động:

Mức lương chính: VNĐ/tháng £ Trước thuế £ Sau thuế

Phụ cấp: VNĐ/tháng

Tổng thu nhập: VNĐ//tháng

TP HCM, ngày…tháng…năm 2018

Xác nhận của Công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ,

 thời gian làm việc, thu nhập

nêu trên là chính xác

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn xác nhận thu nhập cá nhân dành cho CBNV Công ty (Mẫu 4)

Link tải tại ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi:

Tôi tên là:

Đang làm việc tại:

Địa chỉ:

Chức vụ:

Loại hợp đồng lao động:

Thu nhập 3 tháng gần nhất:

 • Tháng …/2018: VNĐ/tháng
 • Tháng …/2018: VNĐ/tháng
 • Tháng …/2018: VNĐ/tháng

Mục đích xác nhận:

Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật!

TP HCM, ngày … tháng… năm 2018

 

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn xác nhận thu nhập cá nhân dành cho CBNV Công ty (Mẫu 5)

Link tải tại ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Từ …/…/2018 đến …/…/2018

Kính gửi:

Tôi tên là:

Sinh ngày :

Số CMND:  Cấp ngày:  Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Đơn vị công tác:

Địa chỉ:

Vị trí công việc:

Tổng thu nhập 3 tháng gần nhất:

STT Thời gian Lương cơ bản Phụ cấp, thưởng Tổng cộng
1 Tháng ../2018
2 Tháng ../2018
3 Tháng ../2018

Lý do xác nhận:

Trân thành cảm ơn!

TP Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2018

Xác nhận của công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ,

thời gian làm việc, thu nhập

nêu trên là chính xác

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân của Ủy Ban Nhân Dân (UBND)

Link tải tại ĐÂY.

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân của UBND áp dụng cho người lao động tự do, kinh doanh không có giấy phép, các ngành nghề như nông, lâm, ngư nghiệp, lái xe…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân …

Tôi tên là :

Sinh ngày :

Số CMND : Cấp ngày:  Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Nay tôi làm Giấy xác nhận này kính mong Ủy Ban Nhân Dân ……… xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nguồn thu nhập 1

Loại hình : (ví dụ : buôn bán)

Địa chỉ :

Thu nhập hàng tháng :

Nguồn thu nhập 2

Loại hình : (ví dụ : cho thuê tài sản…)

Địa chỉ :

Thu nhập hàng tháng :

Tổng thu nhập hàng tháng từ tất cả các nguồn thu nhập là … VNĐ

Mục đích xác nhận :

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

…, ngày … tháng … năm 2018

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn viết mẫu giấy xác nhận thu nhập năm chi tiết

Lưu ý khi viết mẫu đơn xác nhận thu nhập

Lưu ý khi viết mẫu đơn xác nhận thu nhập:

 • Giấy xác nhận thu nhập cá nhân về bản chất chính là giấy tờ xác nhận về thông tin họ tên, chức vụ, bộ phận làm việc, thời gian công tác, mức thu nhập và mức lương hàng tháng của đơn vị chi trả cho người lao động.
 • Nội dung đơn xin xác nhận thu nhập đó là cần phải có đấy đủ các thông tin như họ tên; địa chỉ; số điện thoại; chức vụ; bộ phận công tác; loại hợp đồng (có thời hạn, không xác định thời hạn) nếu là hợp đồng có thời hạn thì ghi rõ về thời hạn hợp đồng; mức lương hiện tại, tổng thu nhập hàng tháng; yêu cầu xác nhận thu nhập trong khoảng thời gian nào.
 • Đơn xin xác nhận thu nhập chỉ dành cho những người có nhu cầu xác minh thu nhập.

Cách viết mẫu thư xác nhận thu nhập

Cách ghi mẫu thư xác nhận thu nhập năm:

– Thư xác nhận thu nhập sẽ xác nhận thu nhập trong một năm hoặc một khoảng thời gian nhất định như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng hay nhiều khoảng thời gian cụ thể khác.

– Thay mặt tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập: ghi tên của tổ chức/ cá nhân chi trả thu nhập, ví dụ cụ thể như: công ty trách nhiệm hữu hạn ABC hoặc ông Nguyễn Văn A.

– Nội dung xác nhận:

 • Xác nhận ông, bà: họ và tên nhân viên yêu cầu xác nhận thu nhập.
 • Chức vụ: nhân viên kinh doanh, kế toán, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên hành chính nhân sự…
 • Bộ phận làm việc: Phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính…
 • Thời gian bổ nhiệm từ ngày, tháng, năm nào.
 • Tổng thu nhập trong giai đoạn: Ghi rõ thời gian xác nhận là từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào. Thu nhập trong thời gian ở Việt Nam là bao nhiêu? Thu nhập trong thời gian ở nước ngoài là bao nhiêu?
 • Các khoản khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có). Cụ thể như: Thuế thu nhập cá nhân; Bảo hiểm xã hội, các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự; Các khoản bị khấu trừ.
 • Tiền thuê nhà tại Việt Nam do đơn vị, cá nhân nào chi trả, ghi rõ số tiền.

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm xác nhận và phần chữ ký, đóng dấu của chủ thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kết luận

Nội dung bài viết này BTOP đã cung cấp cho bạn các mẫu đơn xác nhận thu nhập cá nhân mới và đúng nhất hiện nay theo quy định của Pháp luật. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn những tài liệu và thông tin hữu ích trong quá trình chuẩn bị hồ sơ vay vốn, xin visa …

Thông tin được biên tập bởi: BTOP

4.7/5 - (3 bình chọn)

Bài viết liên quan

Danh Sách 63 Tỉnh Thành Việt Nam Cập Nhật Mới Nhất

Tính đến nay, chúng ta đã quá quen thuộc với tên gọi 3...

Tiền Nam In Ở Đâu? Nước Nào In Tiền Cho Việt nam?

Ngày nay, bên cạnh những tờ tiền giấy truyền thống thì tiền Polymer...

Tên Viết Tắt Các Nước (Mã Quốc Gia 3 Ký Tự) Mới Nhất

Tên viết tắt các nước trên Thế giới có thể được viết bởi...

Ngày Chốt Sao Kê Thẻ Tín Dụng VPBank Là Ngày Nào?

Khi sử dụng thẻ tín dụng VPBank, nhiều khách hàng chưa nắm rõ...

Mã bưu điện (bưu chính) Việt Nam 63 tỉnh thành năm 2023

Mã bưu điện (bưu chính) là dãy số vô cùng quan trọng định...

Thế giới có bao nhiêu Nước (Quốc gia) và Vùng lãnh thổ?

Bạn là một người đam mê địa lý, thích tìm hiểu về thế...

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments