Lãi Suất PVComBank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng PVCombank ngày 23/09/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
12 (*) 11.00 - - -
13 (**) 11.00 - - -
7 ngày 0.50 - - -
14 ngày 0.50 - - -
21 ngày 0.50 - - -
1 tháng 4.25 - - 4.23
2 tháng 4.25 - 4.24 4.22
3 tháng 4.25 - 4.23 4.20
4 tháng 4.25 - 4.22 4.19
5 tháng 4.25 - 4.22 4.17
6 tháng 5.90 5.84 5.82 5.73
7 tháng 5.90 - 5.81 5.70
8 tháng 5.90 - 5.80 5.67
9 tháng 5.90 5.80 5.78 5.64
10 tháng 5.90 - 5.77 5.62
11 tháng 5.90 - 5.75 5.59
15 tháng 6.30 6.10 6.07 -
18 tháng 6.30 6.06 6.03 5.75
24 tháng 6.30 5.96 5.94 5.59
36 tháng 6.30 5.80 5.78 5.29

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác