Lãi Suất Public Bank – Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng PublicBank ngày 09/12/2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Cuối Kỳ
Không kỳ hạn 0.10
1 tháng 3.50
2 tháng 3.80
3 tháng 4.00
4 tháng 4.00
5 tháng 4.20
6 tháng 5.00
7 tháng 5.00
8 tháng 5.00
9 tháng 5.20
10 tháng 5.20
11 tháng 5.20
12 tháng 5.50
13 tháng 5.50
14 tháng 5.50
15 tháng 5.50
16 tháng 5.50
17 tháng 5.50
18 tháng 6.30
24 tháng 5.80
36 tháng 5.80
48 tháng 5.80
60 tháng 5.80

Thông tin lãi xuất các ngân hàng khác