Bảng Cân Đối Kế Toán Là Gì? Kết Cấu Và Ý Nghĩa Ra Sao?

Bảng cân đối kế toán là một trong những tài liệu rất quan trọng đối với mỗi công ty, tổ chức kinh doanh. Bảng cân đối kế toán là gì vẫn là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm.

Hãy cũng banktop.vn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm:

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp cho biết giá trị tổng quát của giá trị tài sản cũng như nguồn hình thành tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm).

Bảng cân đối kế toán là một tài liệu quan trọng của bất cứ doanh nghiệp nào
Bảng cân đối kế toán là một tài liệu quan trọng của bất cứ doanh nghiệp nào

Rất nhiều người quan tâm bảng cân đối kế toán là gì và những số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết điều gì. 

Dựa vào bảng cân đối kế toán, người xem có thể nắm được toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu nguồn hình thành tài sản và cơ cấu của tài sản đó. 

Đồng thời, bảng cân đối kế toán giúp người dùng nhận xét, đánh giá được tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra những giải pháp để phát huy hiệu quả kinh doanh cũng như khắc phục những hạn chế.

Xem thêm: Số cif là gì?

Kết cấu bảng cân đối kế toán

Kết cấu của bảng cân đối kế toán bao gồm phần tài sản và phần nguồn vốn với nội dung cụ thể như sau:

Tài sản Nguồn vốn
1. Tài sản ngắn hạn

– Tiền và tương đương tiền

– Đầu tư tài chính ngắn hạn

– Phải thu ngắn hạn

– Hàng tồn kho

– Tài sản ngắn hạn khác

1. Nợ phải trả ngắn hạn

– Phải trả ngắn hạn

– Người mua trả tiền trước

– Vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn

– Dự phòng phải trả ngắn hạn

2. Nợ phải trả dài hạn

– Phải trả dài hạn

– Vay, nợ thuê tài chính dài hạn

– Dự phòng phải trả dài hạn

2. Tài sản dài hạn

– Tài sản cố định

– Phải thu dài hạn

– Đầu tư tài chính dài hạn

– Tài sản dài hạn khác

2. Vốn chủ sở hữu

– Vốn góp của chủ sở hữu

– Thặng dư vốn cổ phần

– Cổ phiếu quỹ

– Các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển..)

– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Sau khi đã tìm hiểu bảng cân đối kế toán là gì cũng như tham khảo bảng kết cấu kế toán, dưới đây là chia sẻ về  những ý nghĩa mà bảng cân đối kế toán mang lại. 

Ý nghĩa của bảng cân đối của kế toán
Ý nghĩa của bảng cân đối của kế toán

Đối với phần tài sản

  • Về mặt pháp lý: Bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo, thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.
  • Về mặt kinh tế: Các số liệu trong bảng cân đối kế toán ở phần tài sản phản ánh quy mô và những loại tài sản của doanh nghiệp được tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc hình thức phi vật chất.

Từ đó, ý nghĩa của bảng cân đối kế toán đối với phần tài sản giúp đánh giá tổng quan về quy mô vốn cũng như mức độ phân bổ sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Đối với phần nguồn vốn

Về mặt pháp lý: Bảng cân đối kế toán phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp. Từ đó cho biết doanh nghiệp cần phải trả khoản nợ là bao nhiêu. 

Đồng thời còn cho các chủ nợ biết được giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ của doanh nghiệp.

Về mặt kinh tế: Các số liệu trong phần nguồn vốn của bảng cân đối kế toán cho biết cơ cấu và quy mô các nguồn vốn được huy động và đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Từ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá một cách khách quan mức độ tự chủ tài chính cũng như khả năng chịu rủi ro về tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm: Smart link là gì?

Các chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán

Qua việc tìm hiểu bảng cân đối kế toán là gì cũng như ý nghĩa của bảng cân đối kế toán, nhà đầu tư sẽ phân tích các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán để đưa ra những định hướng tốt hơn cho doanh nghiệp. 

Tìm hiểu chi tiết về các chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán
Tìm hiểu chi tiết về các chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán

Phân tích cơ cấu tài sản

Nguồn vốn và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được tính dựa trên các khoản mục nhỏ như tài sản ngắn hạn hoặc tài sản dài hạn chia cho tổng số tài sản. Từ đó đưa ra cơ cấu tài sản để phân tích tỷ trọng phân bố các loại tài sản trong doanh nghiệp một cách hợp lý.

Việc phân tích cơ cấu tài sản cũng cần dựa trên những đặc tính ngành nghề của doanh nghiệp đó. 

Phân tích cơ cấu nguồn vốn

Qua việc phân tích cơ cấu nguồn vốn, người phân tích sẽ tìm ra được nguồn vốn hình thành của các loại tài sản doanh nghiệp và khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp cũng như mức độ rủi ro của doanh nghiệp nếu hệ số nợ đang ở mức cao. 

Hệ số nợ cho biết nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp được đáp ứng bởi vay nợ là bao nhiêu: 

Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả (Bao gồm nợ ngắn hạn và dài hạn)/Tổng tài sản

Hệ số tự tài trợ cho biết nguồn hình tài sản được hình thành từ vốn chủ sở hữu là bao nhiêu: 

Hệ số tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản

Bên cạnh đó, hệ số tự tài trợ tài sản cố định cũng cần được xem xét để biết doanh nghiệp nợ bao nhiêu, có rủi ro hay không: 

Hệ số tự tài trợ TSCĐ = Vốn chủ sở hữu/TSCĐ bình quân trong kỳ

Phân tích vòng quay tài sản

Hệ số phân tích vòng quay tài sản phản ánh khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh: 

Vòng quay tài sản = Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Phân tích vòng quay hàng tồn kho

Chỉ số phân tích vòng quay hàng tồn kho cho biết khả năng quản trị hàng tồn kho của doanh nghiệp. Việc đánh giá vòng quay hàng tồn kho sẽ phụ thuộc vào tính chất và đặc thù mùa vụ của doanh nghiệp: 

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân trong kỳ hoặc doanh thu thuần/hàng tồn kho bình quân trong kỳ

Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho = 365 (ngày)/Vòng quay hàng tồn kho

Phân tích khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp được tính theo công thức:

Khả năng thanh toán tổng quát = Tài sản ngắn hạn (dài hạn)/Nợ phải trả

Chỉ số thanh toán hiện hành thể hiện năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Chỉ số này càng cao cho biết khả năng thanh toán với nợ ngắn hạn tốt:  

Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Bảng cân đối kế toán có hạn chế gì?

Bảng cân đối kế toán giúp doanh nghiệp bao quát được nhiều thông tin quan trọng về tình hình tài chính hiện tại nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như sau: 

  • Bảng cân đối kế toán giúp doanh nghiệp phản ánh được những giá trị của các loại tài sản doanh nghiệp hiện có. Đây là những giá trị sổ sách được lập dựa trên các nguyên tắc giá gốc nên dễ có sự chênh lệch về giá trị tài sản.
  • Số liệu được cung cấp trong bảng cân đối kế toán chỉ được sử dụng để phản ánh những số liệu ngay tại thời điểm lập bảng. Do đó, để đánh giá chính xác sự biến đổi của tài sản và nguồn vốn sẽ gặp khó khăn. 
  • Khó có thể đánh giá chi tiết được sự biến đổi của tài sản và nguồn vốn trong cả kỳ kế toán. 

Xem thêm: Những nhân tố cần có của một nhân viên tín dụng

Kết Luận

Bảng cân đối kế toán là gì và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán đã được chia sẻ chia tiết qua bài viết trên đây. Hy vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn và có thêm kiến thức bổ ích khi làm nhiệm vụ kế toán cho doanh nghiệp!

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments